Vedtægter

Postens Skytteforening Odense

En skytteforening med rummelighed og fællesskab

Foreningens vedtægter

§1

Foreningens navn er Postens Skytteforening Odense, stiftet den 15. august 1940

Med hjemsted i Odense.

§2

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og vedligeholde færdighed i skydning, samt ved andet virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel gennem foreningsarbejde.

§3

Foreningen er medlem af DGI-Fyn, og Danmarks Idrætsforbund samt Dansk Firmaidrætsforbund og dermed underlagt disse organisationers love og bestemmelser.

§4

Stk. 1. Som ordinære medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver.

Stk. 2. Alle medlemmer registreres i foreningen.

Stk. 3. Alle medlemmer der er fyldt 15 år skal SKV 6 godkendes.

Stk. 4. Bestyrelsen kan udelukke et medlem når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§5

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ved avertering, skriftlig meddelelse eller på e-mail til medlemmerne indkaldes hvert år i marts måned med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme retningslinjer som ordinær generalforsamling.

Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Kun fremmødte ordinære medlemmer der har været medlem i mindst 1 år, har stemmeret. Medlemmer under 18 år kan medbringe værge hvis der skal stemmes. Møde- og taleret har alle ordinære medlemmer.

Stk. 5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Stk. 6. Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i foreningens protokol, der skal underskrives af hele bestyrelsen.

Stk. 7. På den årlige generalforsamling behandles følgende:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til Bestyrelsen
 7. Eventuelt

§6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 2 medlemmer af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 medlemmer stiller krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget.

§7

Kontingentet for såvel ordinære medlemmer som støttemedlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling.

Stk 1. Kontingentet skal være betalt senest den 31 december , er betalingen ikke modtaget denne dato medfører dette automatisk udmeldelse af klubben uden yderligere varsel.

Stk 2: Har man våben registreret i klubben , vil man ligeledes modtage en SKV-5 på disse uden yderligere varsel.

§8

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges enkeltvis. Såfremt der ved valg er flere forslag, skal afstemningen være skriftlig og skal foretages for ét medlem ad gangen

Stk. 2. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år således at:

 1. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg de lige kalenderår
 2. Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem de ulige kalenderår.
 3. Desuden vælges min. 1 bestyrelse suppleant for 2 år, 1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollant suppleant, for 1 år.
 4. Valgbar er ethvert medlem, som har været medlem i foreningen i mindst 1 år, er fyldt 18 år og som ikke er i kontingent restance.

§9

Stk. 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Foreningen tegnes i almindelighed af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen.

Stk. 2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Dispositioner over foreningens formue, herunder kontant beholdning, foretages af den samlede bestyrelse, som dog kan meddele specialfuldmagt til bank-, sparekasse- og girokonti.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ejendele.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er til stede.

Stk. 6. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent. Der føres protokol over det på møderne passerede og vedtagne. Protokollen underskrives af de på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

§10

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og senest en måned efter regnskabsårets afslutning afgiver kassereren driftsregnskab og status til bilagskontrollantens påtegning.

§11

Til i samarbejde med bestyrelsen at varetage foreningens daglige skydninger kan bestyrelsen udpege skydeledere og hjælpere.

§12

Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for hensigtsmæssig opbevaring af våben og patroner samt, at der føres nøjagtigt kartotek over de våben, der beror i foreningens og dennes medlemmers varetægt.

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen omgående at meddele DGI Fyn nyvalg af formand og kasserer samt at udfylde og indsende de indberetninger m.v., som DGI Fyn skønner nødvendige for at kunne varetage den daglige ledelse.

Stk. 3. Nyvalg til bestyrelsen meddeles desuden Politiet.

§13

Stk. 1. Loven tilsiger at man med private våben skal have minimum 4 registrerede skydninger om året. Ved manglende registrerede skydning vil det udløse en SKV 5 (tilbagekaldelse af våbenpåtegning).

Stk. 2. Alle med private våben registreret i Postens Skytteforening Odense, skal dog have minimum 8 registrerede skydninger om året for at bevare sit medlemskab i klubben.

§14

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til Politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem der, efter bestyrelsens skøn af en hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§15

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af medlemmerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, ordinære eller ekstraordinære stemmer herfor (se indkaldelse § 5 og 6)

Stk. 2. Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI Fyn, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele samt skyttegruppens vedkommende kartoteker over registreringspligtige våben.

Stk. 3. Udover det i stk. 2 nævnte, tilfalder foreningens formue DGI Fyn, der fordeler disse midler til skytteforeninger med hjemsted i Odense Kommune.