Vedtægter

                    VEDTÆGTER

§ 1

Foreningens navn er POSTENS SKYTTEFORENING, stiftet den 15. august 1940 med hjemsted i Odense.

§ 2

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og vedligeholde færdighed i skydning, samt ved andet virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel gennem foreningsarbejde.

§ 3

Foreningen er medlem af  DGI-Fyn , samt Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund.

§ 4

Som ordinære medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver. Kontingentet for såvel ordinære medlemmer som støttemedlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling. Medlemmerne registreres i foreningen.

§ 5

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ved avertering eller skriftlig meddelelse eller på e-mail til medlemmerne indkaldes hvert år i februar måned med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme retningslinjer som ordinær generalforsamling. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Kun fremmødte ordinære medlemmer der har været medlem de sidste to måneder, har stemmeret. medlemmer under 18 år kan medbringe en værge hvis der skal stemmes . Møde- og taleret har alle ordinære medlemmer. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i foreningens protokol, der skal underskrives af dirigenten.

§ 6

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges enkeltvis. Såfremt der ved valg er flere forslag, skal afstemningen være skriftlig, og skal foretages for ét medlem ad gangen. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, således at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår de lige kalenderår, og næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer de ulige kalenderår. Desuden vælges 2 bestyrelse suppleanter og 1 revisor samt 1 revisor suppleanter, også for 2 år, således at 1 bestyrelse suppleant og 1 revisor eller revisor suppleant afgår hvert år.

§ 7

På den årlige generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg til Bestyrelsen

7. Eventuelt.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 2 medlemmer af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 medlemmer stiller krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget.

§ 9

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Foreningen tegnes i almindelighed af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Dispositioner over foreningens formue, herunder kontant beholdning, foretages af den samlede bestyrelse, som dog kan meddele specialfuldmagt til bank-, sparekasse- og girokonti. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ejendele. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 af bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent. Der føres protokol over det på møderne passerede og vedtagne. Protokollen underskrives af de på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

§ 10

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og senest en måned efter regnskabsårets afslutning afgiver kassereren driftsregnskab og status til bilagskontrollanternes påtegning.

§ 11

Til i samarbejde med bestyrelsen at varetage foreningens daglige skydninger kan bestyrelsen udpege skydeledere og hjælpere.

§ 12

Bestyrelsen er ansvarlig for hensigtsmæssig opbevaring af våben og patroner samt, at der føres nøjagtigt kartotek over de våben, der beror i foreningens og dennes medlemmers varetægt. Det påhviler bestyrelsen omgående at meddele DGI Fyn nyvalg af formand og kasserer samt at udfylde og indsende de indberetninger m.v., som DGI Fyn skønner nødvendige for at kunne varetage den daglige ledelse. Nyvalg til bestyrelsen meddeles desuden Politiet.

§ 13

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til Politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn af en hvilken som helst årsag ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 14

1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af medlemmerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, ordinære eller ekstraordinære stemmer herfor (se indkaldelse § 5 og 8).

2. Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI Fyn, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele samt for skyttegruppens vedkommende kartoteker over registreringspligtige våben.

3. Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue DGI Fyn, der fordeler disse midler til skytteforeninger med hjemsted i Odense Kommune.